RichDaddy Insight

2023년 코스피 실적주 투자는 어디에?

rich-daddy 2021. 9. 22. 19:07

늘 그렇듯, 내가 사면 내리고, 내가 팔면 오르는 주식투자 !!

단타 stop ~ !! 장기적 관점으로 실적주에 투자합시다 ~ !!

단, 투자 책임은 본인에게 있으므로 꼼꼼히 기본/기술적 분석을 충분히 하시고 매수 시기를 잡으시기 바랍니다.

추출기준 데이타 : 추정 컨센서스 데이타

1. 코스피 시가총액 300위 이내

2.  2023년 추정 영업이익 300억 이상

3. 2023년 추정 영업이익 전년대비 30% 이상

위 1 and 2 and 3 조건

혹은

4. 흑자전환 예상 기업


대형주

 • 한화
  매출액 : 641,543억원 / 영업이익 : 33,360억원 / 전년대비 : 32.59%
 • LG에너지솔루션
  매출액 : 353,209억원 / 영업이익 : 21,982억원 / 전년대비 : 81.12%
 • 한국금융지주
  매출액 : 23,830억원 / 영업이익 : 9,397억원 / 전년대비 : 59.13%
 • LS
  매출액 : 248,896억원 / 영업이익 : 8,636억원 / 전년대비 : 33.84%
 • 현대건설
  매출액 : 238,077억원 / 영업이익 : 8,146억원 / 전년대비 : 39.97%
 • NH투자증권
  매출액 : 15,093억원 / 영업이익 : 6,821억원 / 전년대비 : 30.83%
 • 롯데쇼핑
  매출액 : 157,177억원 / 영업이익 : 5,823억원 / 전년대비 : 47.72%
 • 한화에어로스페이스
  매출액 : 82,319억원 / 영업이익 : 4,946억원 / 전년대비 : 31.79%
 • DL
  매출액 : 51,671억원 / 영업이익 : 4,897억원 / 전년대비 : 78.36%
 • 카카오뱅크
  매출액 : 16,378억원 / 영업이익 : 4,832억원 / 전년대비 : 36.80%
 • 아모레G
  매출액 : 48,939억원 / 영업이익 : 4,387억원 / 전년대비 : 61.35%
 • 현대백화점
  매출액 : 56,906억원 / 영업이익 : 4,216억원 / 전년대비 : 31.37%
 • 강원랜드
  매출액 : 15,774억원 / 영업이익 : 4,191억원 / 전년대비 : 92.65%
 • 한온시스템
  매출액 : 90,995억원 / 영업이익 : 4,102억원 / 전년대비 : 59.85%
 • 아모레퍼시픽
  매출액 : 46,012억원 / 영업이익 : 3,789억원 / 전년대비 : 76.90%
 • 이마트
  매출액 : 308,659억원 / 영업이익 : 3,636억원 / 전년대비 : 150.56%
 • HL만도
  매출액 : 83,975억원 / 영업이익 : 3,524억원 / 전년대비 : 42.16%
 • 포스코케미칼
  매출액 : 55,089억원 / 영업이익 : 3,495억원 / 전년대비 : 110.69%
 • GS리테일
  매출액 : 119,822억원 / 영업이익 : 3,214억원 / 전년대비 : 31.13%
 • 한국항공우주
  매출액 : 37,883억원 / 영업이익 : 3,109억원 / 전년대비 : 119.57%
 • 효성티앤씨
  매출액 : 87,316억원 / 영업이익 : 2,898억원 / 전년대비 : 134.44%
 • 에스엘
  매출액 : 48,047억원 / 영업이익 : 2,764억원 / 전년대비 : 39.66%
 • 현대로템
  매출액 : 36,311억원 / 영업이익 : 2,126억원 / 전년대비 : 44.13%
 • 호텔신라
  매출액 : 57,252억원 / 영업이익 : 2,107억원 / 전년대비 : 169.00%
 • 현대일렉트릭
  매출액 : 25,748억원 / 영업이익 : 2,099억원 / 전년대비 : 57.82%
 • 롯데제과
  매출액 : 42,801억원 / 영업이익 : 1,891억원 / 전년대비 : 68.24%
 • 농심
  매출액 : 34,183억원 / 영업이익 : 1,542억원 / 전년대비 : 37.50%
 • 일진머티리얼즈
  매출액 : 12,030억원 / 영업이익 : 1,540억원 / 전년대비 : 46.67%
 • 효성
  매출액 : 35,110억원 / 영업이익 : 1,445억원 / 전년대비 : 122.69%
 • 대웅제약
  매출액 : 13,629억원 / 영업이익 : 1,246억원 / 전년대비 : 30.03%
 • 씨에스윈드
  매출액 : 17,764억원 / 영업이익 : 1,230억원 / 전년대비 : 163.15%
 • 솔루엠
  매출액 : 19,743억원 / 영업이익 : 1,105억원 / 전년대비 : 46.29%
 • NHN
  매출액 : 23,510억원 / 영업이익 : 814억원 / 전년대비 : 99.78%
 • 유한양행
  매출액 : 19,293억원 / 영업이익 : 708억원 / 전년대비 : 96.51%
 • 한화시스템
  매출액 : 23,527억원 / 영업이익 : 676억원 / 전년대비 : 181.58%
 • 코스모화학
  매출액 : 9,943억원 / 영업이익 : 615억원 / 전년대비 : 48.24%
 • 코스모신소재
  매출액 : 7,758억원 / 영업이익 : 554억원 / 전년대비 : 70.44%
 • 두산퓨얼셀
  매출액 : 6,402억원 / 영업이익 : 417억원 / 전년대비 : 477.06%
 • 한전기술
  매출액 : 5,716억원 / 영업이익 : 323억원 / 전년대비 : 131.71%

▶ 중소형주

 • 효성중공업
  매출액 : 40,469억원 / 영업이익 : 1,947억원 / 전년대비 : 35.89%
 • 화신
  매출액 : 19,122억원 / 영업이익 : 1,396억원 / 전년대비 : 54.49%
 • 한국콜마
  매출액 : 21,379억원 / 영업이익 : 1,384억원 / 전년대비 : 88.84%
 • 삼양식품
  매출액 : 10,471억원 / 영업이익 : 1,255억원 / 전년대비 : 38.86%
 • 현대에너지솔루션
  매출액 : 12,048억원 / 영업이익 : 1,252억원 / 전년대비 : 38.86%
 • 무림P&P
  매출액 : 8,790억원 / 영업이익 : 1,125억원 / 전년대비 : 64.74%
 • DL건설
  매출액 : 23,496억원 / 영업이익 : 1,108억원 / 전년대비 : 36.67%
 • 코스맥스
  매출액 : 17,451억원 / 영업이익 : 1,087억원 / 전년대비 : 82.96%
 • 지누스
  매출액 : 13,510억원 / 영업이익 : 1,060억원 / 전년대비 : 61.68%
 • 화승엔터프라이즈
  매출액 : 19,947억원 / 영업이익 : 984억원 / 전년대비 : 44.51%
 • BGF
  매출액 : 4,740억원 / 영업이익 : 960억원 / 전년대비 : 52.87%
 • 스카이라이프
  매출액 : 11,163억원 / 영업이익 : 883억원 / 전년대비 : 39.72%
 • SK디앤디
  매출액 : 5,555억원 / 영업이익 : 842억원 / 전년대비 : 30.86%
 • 한국토지신탁
  매출액 : 2,130억원 / 영업이익 : 790억원 / 전년대비 : 48.30%
 • 동아쏘시오홀딩스
  매출액 : 11,070억원 / 영업이익 : 700억원 / 전년대비 : 85.03%
 • 한국카본
  매출액 : 5,145억원 / 영업이익 : 584억원 / 전년대비 : 116.17%
 • 티와이홀딩스
  매출액 : 3,620억원 / 영업이익 : 560억원 / 전년대비 : 132.99%
 • LX하우시스
  매출액 : 35,920억원 / 영업이익 : 493억원 / 전년대비 : 229.99%
 • 신세계 I&C
  매출액 : 6,831억원 / 영업이익 : 488억원 / 전년대비 : 30.03%
 • 롯데정보통신
  매출액 : 11,077억원 / 영업이익 : 484억원 / 전년대비 : 41.41%
 • 동아에스티
  매출액 : 6,820억원 / 영업이익 : 470억원 / 전년대비 : 181.84%
 • 신성이엔지
  매출액 : 8,029억원 / 영업이익 : 470억원 / 전년대비 : 118.41%
 • 세진중공업
  매출액 : 4,324억원 / 영업이익 : 439억원 / 전년대비 : 74.54%
 • 교촌에프앤비
  매출액 : 5,542억원 / 영업이익 : 431억원 / 전년대비 : 382.16%
 • 엠씨넥스
  매출액 : 11,949억원 / 영업이익 : 422억원 / 전년대비 : 294.63%
 • 웅진씽크빅
  매출액 : 9,792억원 / 영업이익 : 420억원 / 전년대비 : 52.00%
 • 신세계푸드
  매출액 : 15,103억원 / 영업이익 : 304억원 / 전년대비 : 47.80%

▶ 흑자전환 예상기업

 • 한국조선해양
  매출액 : 223,692억원 / 영업이익 : 9,172억원 / 전년대비 : 흑자전환
 • 현대중공업
  매출액 : 115,174억원 / 영업이익 : 3,877억원 / 전년대비 : 흑자전환
 • 롯데케미칼
  매출액 : 223,054억원 / 영업이익 : 2,251억원 / 전년대비 : 흑자전환
 • 대우조선해양
  매출액 : 81,292억원 / 영업이익 : 1,860억원 / 전년대비 : 흑자전환
 • 삼성중공업
  매출액 : 80,255억원 / 영업이익 : 1,685억원 / 전년대비 : 흑자전환
 • 효성화학
  매출액 : 32,660억원 / 영업이익 : 1,650억원 / 전년대비 : 흑자전환
 • 넥센타이어
  매출액 : 28,955억원 / 영업이익 : 1,600억원 / 전년대비 : 흑자전환
 • 제주항공
  매출액 : 14,802억원 / 영업이익 : 1,334억원 / 전년대비 : 흑자전환
 • 진에어
  매출액 : 10,300억원 / 영업이익 : 1,012억원 / 전년대비 : 흑자전환
 • 현대미포조선
  매출액 : 41,756억원 / 영업이익 : 995억원 / 전년대비 : 흑자전환
 • GKL
  매출액 : 4,915억원 / 영업이익 : 963억원 / 전년대비 : 흑자전환
 • 티웨이항공
  매출액 : 9,294억원 / 영업이익 : 752억원 / 전년대비 : 흑자전환
 • HSD엔진
  매출액 : 10,894억원 / 영업이익 : 607억원 / 전년대비 : 흑자전환
 • SK아이이테크놀로지
  매출액 : 7,845억원 / 영업이익 : 386억원 / 전년대비 : 흑자전환